Page 3 - MAURO-CONTI_2015_PL
P. 3

Mauro Conti exclusive collection to kolekcja luksusowych artyku³ów
reklamowych, wykonanych z naturalnej skóry oraz innych wysokiej jakoœci
materia³ów. Upominki Mauro Conti to równie¿ po³¹czenie szykownoœci i
wyj¹tkowego designu z wysublimowan¹ personalizacj¹.

Produkty Mauro Conti charakteryzuj¹ siê wykonaniem z materia³ów z
najwy¿szej pó³ki, elegancj¹ i dba³oœci¹ o nawet najmniejsze detale
wykoñczenia. Aby zapewniæ Pañstwu szeroki wachlarz produktów na ka¿d¹
okazjê, do dobrze znanych luksusowych upominków ze skóry exclusive do
kolekcji Mauro Conti do³¹czy³y modele ze skóry premium, które zachêcaj¹
nabywców bardziej przystêpn¹ cen¹ przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej
jakoœci wykonania.

                                                              1
   1   2   3   4   5   6   7   8